27 Kasım 2010 Cumartesi

Kurandaki Sıraya Göre Diyanet Kur'an Meali

Fâtiha Suresi
Bakara Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Nisâ Suresi
Mâide Suresi
En'âm Suresi
A'râf Suresi
Enfâl Suresi
Tevbe Suresi
Yûnus Suresi
Hûd Suresi
Yûsuf Suresi
Ra'd Suresi
İbrahim Suresi
Hicr Suresi
Nahl Suresi
İsrâ Suresi
Kehf Suresi
Meryem Suresi
Tâ-Hâ Suresi
Enbiyâ Suresi
Hac Suresi
Mü'minûn Suresi
Nûr Suresi
Furkân Suresi
Şu'arâ Suresi
Neml Suresi
Kasas Suresi
Ankebût Suresi
Rûm Suresi
Lokman Suresi
Secde Suresi
Ahzâb Suresi
Sebe' Suresi
Fâtır Suresi
Yâsîn Suresi
Sâffât Suresi
Sâd Suresi
Zümer Suresi
Mü'min Suresi
Fussilet Suresi
Şûrâ Suresi
Zuhruf Suresi
Duhân Suresi
Câsiye Suresi
Ahkâf Suresi
Muhammed Suresi
Fetih Suresi
Hucurât Suresi
Kâf Suresi
Zâriyât Suresi
Tûr Suresi
Necm Suresi
Kamer Suresi
Rahmân Suresi
Vâkı'a Suresi
Hadîd Suresi
Mücâdele Suresi
Haşr Suresi
Mümtehine Suresi
Saff Suresi
Cum'a Suresi
Münâfikûn Suresi
Teğâbun Suresi
Talâk Suresi
Tahrîm Suresi
Mülk Suresi
Kalem Suresi
Hâkka Suresi
Me'âric Suresi
Nûh Suresi
Cin Suresi
Müzzemmil Suresi
Müddessir Suresi
Kıyâme Suresi
İnsan Suresi
Mürselât Suresi
Nebe' Suresi
Nâzi'ât Suresi
Abese Suresi
Tekvîr Suresi
İnfitâr Suresi
Mutaffifîn Suresi
İnşikâk Suresi
Bürûc Suresi
Târık Suresi
A'lâ Suresi
Ğâşiye Suresi
Fecr Suresi
Beled Suresi
Şems Suresi
Leyl Suresi
Duhâ Suresi
İnşirâh Suresi
Tîn Suresi
Alâk Suresi
Kadr Suresi
Beyyine Suresi
Zilzâl Suresi
Âdiyât Suresi
Kâri'a Suresi
Tekâsür Suresi
Asr Suresi
Hümeze Suresi
Fîl Suresi
Kureyş Suresi
Mâ'ûn Suresi
Kevser Suresi
Kâfirûn Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlâs Suresi
Felâk Suresi
Nâs Suresi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder